A’ Dealbhadh Plana Cànain Gàidhlig?

Gheibh sibh an dà chuid buannachdan agus dùbhlain nuair a tha sibh a' sgrìobhadh plana  cànain Gàidhlig.  Bidh sinn a' toirt stiùireadh dhuibh, feuch am bi e nas fhasa dhuibh am plana agaibh a' sgrìobhadh agus a chur an gnìomh - agus feuch an tig toraidhean buadhach às. Gheibh sibh tòrr bhuannachdan à plana air an deach breithneachadh ceart a dhèanamh, agus a tha a' toirt spèis don Ghàidlig agus na daoine a bhios ga cleachdadh, agus a tha a' togail air neartan sònraichte na buidhne agaibh.

 

Liosta de cho-chomhairlean beò

Mar phàirt de bhith dealbhadh no ag ùrachadh plana cànain Gàidhlig, feumaidh ùghdarrasan poblach co-chomhairle phoblach a chumail a mhaireas eadar sia agus dà sheachdainean deug.  Tha seo a' toirt cothrom don mhòr-shluagh, agus do bhuidheann sam bith aig a bheil ùidh sa chùis, beachdan a thoirt seachad air an dreachd den phlana.  Gheibhear liosta de na h-ùghdarrasan poblach a tha a' cumail co-chomhairle phoblach an-dràsta fhèin gu h-ìosal.  

  • Chan eil planaichdan sam bith a' dol tro cho-chomhairle phoblach aig an ìre seo.