A’ Dealbhadh Plana Cànain Gàidhlig?

Gheibh sibh an dà chuid buannachdan agus dùbhlain nuair a tha sibh a' sgrìobhadh plana  cànain Gàidhlig.  Bidh sinn a' toirt stiùireadh dhuibh, feuch am bi e nas fhasa dhuibh am plana agaibh a' sgrìobhadh agus a chur an gnìomh - agus feuch an tig toraidhean buadhach às. Gheibh sibh tòrr bhuannachdan à plana air an deach breithneachadh ceart a dhèanamh, agus a tha a' toirt spèis don Ghàidlig agus na daoine a bhios ga cleachdadh, agus a tha a' togail air neartan sònraichte na buidhne agaibh.

 

Planaichean cànain Gàidhlig làithreach

Ged a tha a h-uile plana diofraichte a rèir na tha am Bòrd ag iarraidh, obair an ùghdarrais agus na coimhearsnachd a tha e a’ frithealadh, ma dh’fhaoidte gum b’ fhiach sgrùdadh air planaichean cànain Gàidhlig eile a tha aontaichte. Faodaidh e bhith air leth feumail sùil a thoirt air planaichean eile, 's dòcha gum faigh sibh beachdan a fhreagras air a' bhuidhinn agaibhse, agus chì sibh diofar dhòighean gus am plana agaibh a chur an gnìomh.

Coimheadaibh air an liosta de phlanaichean cànain Gàidhlig a chaidh aontachadh leis a' Bhòrd mar-thà.