A’ Dealbhadh Plana Cànain Gàidhlig?

Gheibh sibh an dà chuid buannachdan agus dùbhlain nuair a tha sibh a' sgrìobhadh plana  cànain Gàidhlig.  Bidh sinn a' toirt stiùireadh dhuibh, feuch am bi e nas fhasa dhuibh am plana agaibh a' sgrìobhadh agus a chur an gnìomh - agus feuch an tig toraidhean buadhach às. Gheibh sibh tòrr bhuannachdan à plana air an deach breithneachadh ceart a dhèanamh, agus a tha a' toirt spèis don Ghàidlig agus na daoine a bhios ga cleachdadh, agus a tha a' togail air neartan sònraichte na buidhne agaibh.

 

An t-Àite-Obrach

Tha an t-àite-obrach agaibh riatanach airson inbhe na Gàidhlig a thoirt am feabhas agus a cleachdadh a leudachadh, gu bith dè am measgachadh de chànanan a tha anns a' choimhearsnachd a tha sibh a' frithealadh. Tha e nas riatanaiche buileach anns na sgìrean far a bheil còrr is 20% de mhuinntir na coimhearsnachd a’ bruidhinn na Gàidhlig agus bidh sinn an dùil gum bi an uiread de sheirbheisean gan tabhann sa Ghàidhlig anns na sgìrean sin nas àirde.

Tha obair glè chudromach nar beatha làitheil is tha an dòigh sa bheil sinn a' dèiligeadh leis a' Ghàidhlig san àite-obrach a' toirt buaidh air na beachdan againn fhèin air a' chànan is ciamar a sgaoileas sinn iad do na caraidean is teaghlaichean againn. ‘S urrainn don dòigh sam bi sinn a’ dèiligeadh ris a’ Ghàidhlig nar dreuchdan buaidh a thoirt air ciamar a sgaoileas sinn i do na càirdean againn. Tha taic fhoirmeil san àite-obrach a’ dearbhadh do luchd na Gàidhlig gu bheil luach anns na sgilean aca agus a’ brosnachadh dhaoine aig nach eil a’ Ghàidhlig gus a faicinn mar sgil fheumail airson saoghal na h-obrach.