A’ cur plana cànain Gàidhlig an sàs

Tha dealbhadh plana cànain Gàidhlig èifeachdach a' ceadachadh gnìomhachaidh soirbheachail. Tha e cudromach a' cumail nar cuimhne nach mair planaichean ach coig bliadhnaichean mus tèid an ath-sgrùdadh. Tha e riatanach gu bheil leasachadh na Gàidhlig na amas fad-ùineach am broinn a' bhuidhinn, a bheir buaidh air gach roinn, agus ath-sgrùdaidhean a' phlana a' togail air na toraidhean airson an t-amas fad-ùineach a choileanadh. Tha ceannas, mac-meanmna, lèirsinn is co-òrdachadh a dhìth airson seo a thoirt gu buil. 

 

Sgrùdadh na tha a dhìth

Tha e cudromach gun tèid sgrùdadh tràth a dhèanamh air solarachadh Gàidhlig sa bhuidheann agad an lùib sgrùdadh sgilean a-staigh, mar phròiseact fa leth no mar phàirt de dhòighean a th' ann mar-thà a leithid measadh luchd-obrach no sgrùdadh an luchd-obrach gu lèir. Tha am fiosrachadh a th' ann mar-thà a' sealltainn gu bheil a' mhòr-chuid de bhuidhnean a' fastadh luchd Gàidhlig a dh'fhaodadh a bhith comasadh air cuid de na seirbheisean a tha iad a' lìbhrigeadh an-dràsta, tro mheadhan na Beurla no cànanan eile, a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha na sgrùdaidhean seo cuideachd a' sònrachadh bheàrnan a thaobh nithean dearbhte sa phlana is bu chòir dhaibh stiùireadh a thoirt seachad air fastadh is trèanadh. 'S e dòigh fìor mhath a tha seo airson na tha a dhìth de thrèanadh sgilean Gàidhlig a mheas am measg an luchd-obrach.